HRVATSKI / ENGLISH / DEUTSCH

Pireko

Pireko
Pireko

Posude pod tlakom

Značajan dio proizvodnog programa čini proizvodnja posuda pod tlakom prema Pravilniku o tlačnoj opremi (NN 79/16) i europskoj direktivi PED 2014/68/EU. Za potrebe izrade posuda pod tlakom ishodili smo certifikate prema HRN EN ISO 3834-2 odnosno prema DIN EN ISO 3834-2, te odobrenje za proizvodnju prema direktivi 2014/68/EU, Annex I, App. 3.1 koji su izdani od tijela za ocjenu sukladnosti TÜV Nord i TÜV Croatia. Za navedenu opremu samostalno izrađujemo cjelokupnu dokumentaciju, izvodimo potrebna NDT ispitivanja (UT, MT, PT, VT) i izrađujemo je. U proizvodni program posuda pod tlakom spadaju:

- hidroforske posude

- spremnici komprimiranog zraka

- kompenzatori hidrauličkih udara u vodovodnim sustavima

- izmjenjivači topline

- generatori sterilne vodene pare

- spremnici amonijaka (separatori i sakupljači)

- razdjelnici i sabirnici vrele vode, vodene pare, komprimiranog zraka i ostalih medija

- autoklavi

- barokomore

- ostale vrste tlačnih posuda

Proračune posuda pod tlakom u mogućnosti smo izraditi prema slijedećim normama: EN 13445, ASME Code, AD 2000, a tehničke crteže izrađujemo u programina AutoCAD i SolidWorks.